Welzijnsvoorzieningen Rotterdam

Welzijnsvoorzieningen Rotterdam

Wat is de toekomst van de buurthuizen in een samenleving die zowel individueler wordt als een beroep doet op meer burgerparticipatie? Zijn er nog plekken nodig waar groepen mensen elkaar kunnen ontmoeten? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Moet de burger initiatief nemen? Dient de overheid door middel van multifunctionele centra verschillende groepen te bedienen, of juist specifieke functies onderscheiden? Hoe zien die buurtvoorzieningen eruit?

De Veldacademie voert in 2014-2015 een onderzoek uit voor de gemeente Rotterdam om de welzijnsvoorzieningen in kaart te brengen en daarmee opnieuw hun maatschappelijke waarde te bepalen. Hiervoor onderzoekt Veldacademie samen met Dolf Broekhuizen en studenten Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft welzijnsvoorzieningen in Rotterdam. De gebouwen worden geanalyseerd op de kenmerkende architectuur en het gebruik. Wat is de typologie van het buurthuis, en verandert deze in de loop der tijd?

De toekomst van de welzijnsvoorzieningen in Rotterdam is om meerdere redenen een urgent onderwerp. Het huidige stelsel aan welzijnsvoorzieningen in Rotterdam wordt vernieuwd. Er is een herijking vanwege de vernieuwingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Tegelijk zorgt de nieuwe bestuursstructuur in Rotterdam, de vervanging van de deelgemeenten voor gebiedscommissies, voor heroverweging van de voorzieningen. En de aandacht voor de participatiesamenleving zal een stempel drukken op de welzijnszorg. De behoefte aan laagdrempelige accommodatie voor activiteiten is echter nog steeds groot.

Valorisatie:
Het onderzoek  is een project waarbij beleidsgericht onderzoek, universitair onderwijs en maatschappelijke toepasbaarheid samen komen. Stakeholders en deelnemende organisaties:  Technische Universiteit Delft, Veldacademie, Gemeente Rotterdam

Project: start september 2014

Team: Jurrian Arnold Veldacademie, Eva Reekers gemeente Rotterdam, Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus, studenten Technische Universiteit Delft

zie ook  www.veldacademie.nl

Dolf Broekhuizen